Szukaj:
 
 
 
  Strona główna · Godziny otwarcia . Ceny biletów · Oferta edukacyjna · Lokalizacja Zamku · Sprawozdania i plany · Wolontariat · Kontakt  
  Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest wtorek, 22 sierpnia 2017 r. 234 dzień roku  
 
Nawigacja
Zapowiedzi Wydarzenia
Wystawy
Wystawy czasowe Wystawy stałe
O muzeum
Działy i zbiory Historia muzeum Zamek sandomierski Szachy Oferta edukacyjna Publikacje Nagrody i wyróżnienia Mikołaj Gomółka Nasi Darczyńcy Podziękowania
Kontakt Oferty i cennik Nasi partnerzy Ogłoszenia, przetargi Galeria Logowanie
 
Losowa fotografia
 
 
Ogłoszenia i przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie przeglądów okresowych w budynku
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądów okresowych w budynku Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

Zamawiający

Muzeum Okręgowe w Sandomierz
Ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864-11-06-630
Regon 291200740
Tel. 15 832 2265

 

Przedmiot zamówienia:

1. Roczny przegląd stanu technicznego budynku i zabudowań Muzeum Okręgowego w Sandomierzu:
- przegląd elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

Protokoły sporządzone w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać określenie:

a) stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą.

b) rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów.

c) zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania.

d) metod i środków użytkowania elementów obiektu budowlanego narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników.

2. Przegląd instalacji elektrycznej:

- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacji z zabezpieczeniami nadmiarowo prądowymi (335 gniazd)

- sprawdzenie skuteczności i konserwacji instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego (45 szt.)

- sprawdzenie skuteczności wyłącznika głównego prądu (1 szt.)

- pomiar rezystencji izolacji obwodów elektrycznych (14szt. tablic rozdzielczych /146 obwodów)

3. Przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, drzwi przeciwpożarowych oraz hydrantów:

- przegląd techniczny i konserwacja gaśnic proszkowych w ilości 33 szt. (GP6X/Z/ABC – 30szt., GP4XABC – 1szt., GP1X/Z/ABC – 2szt.),

- przegląd i konserwacja drzwi przeciwpożarowych ( 3 szt. )

- przegląd techniczny, konserwacja hydrantów, badanie ciśnienia i wydajności wewnętrznej (5 szt. Ø 52) i zewnętrznych sieci hydrantowej (1 szt. Ø 52)

4. Przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych:

- dokonanie kontroli i oględzin przewodów kominowych i wentylacyjnych

- badanie drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych

- badanie prawidłowości połączeń kominowych

- pomiar ciągu kominowego

Opis budynku i zabudowań:

Zamek Sandomierski:

1. Powierzchnia zabudowy – 1189,49m2

2. Powierzchnia całkowita – 5684,05m2

3. Powierzchnia użytkowa – 2324,18m2

4. Kubatura brutto – 25479,44m3

5. Ilość kondygnacji – 5

Mur kurtynowy:

1. Powierzchnia zabudowy – 116,64m2

2. Długość całkowita – 45,85m

3. Szerokość obiektu – 14,62m

Mur oporowy:

1. Powierzchnia zabudowy – 178,41m2

2. Długość całkowita – 123,46m

3. Szerokość obiektu – 1,9m

Baszta oktagonalna:

1. Powierzchnia zabudowy – 84,47m2

2. Powierzchnia całkowita – 133,98m2

3. Kubatura brutto – 726,81m3

Zakres przeglądu klimatyzatora obejmuje następujące czynności:
- czyszczenie obudowy z zewnątrz i wewnątrz,
- czyszczenie filtra zintegrowanego
- chemiczne odgrzybianie filtrów,
- chemiczne czyszczenie lameli parownika i skraplacza,
- kontrola odprowadzenia skroplin,
- testy działania klimatyzatora

 

Inne warunki zamówienia:
- badania i pomiary wykonane podczas kontroli okresowej powinny być wykonane zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- z przeprowadzonych badań Wykonawca powinien sporządzić protokół.

- Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem potwierdzające uprawnienia do wykonywania badań i kontroli wyżej wymienionych przeglądów.

Dokumentację z przeglądów technicznych należy wykonać w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną wraz z dokumentacją fotograficzną na płycie CD.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać wpisów w książce obiektów budowlanych o przeprowadzonych przeglądach.

 

Realizacja zamówienia –w terminie od 10-08-2017 r. do 31-08-2017 r..

 

Kryterium wyboru oferty:
Cena 100%

 

Forma płatności:
Wywiązanie się z zawartej umowy, a także zaakceptowanie Protokołu przez Zmawiającego będzie skutkować wystawieniem faktury. Płatność będzie dokonana w ciągu 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego..

 

Forma składania ofert:
Ofertę można przesłać faksem (15 832-22-65),
Listownie na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz
pocztą e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl nie później niż do dnia 24.07.2017 r. do godziny 12.00

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postepowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przegląd techniczny i konserwację klimatyzatorów w budynku
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

Zamawiający

Muzeum Okręgowe w Sandomierz
Ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864-11-06-630
Regon 291200740
Tel. 15 832 2265

 

Przedmiot zamówienia:

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:
- przegląd techniczny i konserwacja klimatyzatorów „Zibro P 332 ” w ilości 6 szt. w siedzibie zamawiającego.

Zakres przeglądu klimatyzatora obejmuje następujące czynności:
- czyszczenie obudowy z zewnątrz i wewnątrz,
- czyszczenie filtra zintegrowanego
- chemiczne odgrzybianie filtrów,
- chemiczne czyszczenie lameli parownika i skraplacza,
- kontrola odprowadzenia skroplin,
- testy działania klimatyzatora

 

Inne warunki zamówienia:
Wykonawca po zakończonym przeglądzie i konserwacji klimatyzatorów sporządzi protokoły z w/w czynności, celem zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Wykonawca w przypadku stwierdzenia w czasie dokonywanego przeglądu i konserwacji klimatyzatorów, że określona ilość wymaga naprawy zgłasza powyższy fakt Zamawiającemu pisemnie określając rodzaj i zakres napraw.
Cena usługi zawiera również niezbędne materiały.

 

Realizacja zamówienia – do 31 maja 2017 roku.

 

Kryterium wyboru oferty:
Cena 100%

 

Forma płatności:
Wywiązanie się z zawartej umowy, a także zaakceptowanie Protokołu przez Zmawiającego będzie skutkować wystawieniem faktury. Płatność będzie dokonana w ciągu 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

Forma składania ofert:
Ofertę można przesłać faksem (15 832-22-65),
Listownie na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz
pocztą e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl nie później niż do dnia 16.05.2017 r.

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postepowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie usług związanych z bhp i przeciwpożarowych
w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu
(od 15.05.2017 r. do 15.05. 2018 r.)

 

Zamawiający

Muzeum Okręgowe w Sandomierz
Ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864-11-06-630
Regon 291200740
Tel. 15 832 2265

 

Przedmiot zamówienia

1. Wykonywanie zadań z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej zakresie wynikającym w szczególności z:

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. 98.21.94 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, poz. 2468)

- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz.U.09.178.1380 z późn. zm.),

   ponadto uwzględniającymi specyfikę muzeów, a zwłaszcza m.in.:

- ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z dnia 20 stycznia 1997 r. z późn. zm.)

- ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z dnia 19 września 2014 r., poz.1240 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów (Dz. U. z dnia 28 maja 2008 r. z późn. zm.).

2.Planowanie, ocenianie, doradzanie i występowanie z inicjatywą w zakresie BHP i p.poż.

3.Analizowanie i informowanie o stanie i zagrożeniach w zakresie BHP i p.poż.

4.Opracowywanie i uaktualnianie w ramach zawartej umowy dokumentacji wewnętrznej z zakresu BHP i p.poż.

5.Organizacja, nadzór i prowadzanie szkoleń w zakresie BHP i p.poż. w ramach zawartej umowy.

 

Wymagane kwalifikacje

1.Kwalifikacje do wykonywania zadań z zakresu bhp zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, poz. 2468 z późń. zm.) potwierdzone ważnym zaświadczeniem.

2.Kwalifikacje do wykonywania zadań z zakresu p.poż. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.05.215.1823 z późn. zm.) potwierdzone ważnym zaświadczeniem.

 

Termin realizacji
Od dnia 15.05.2017 do 15.05.2018

 

Forma płatności
Należność za wykonaną usługę obejmującą przedmiot zamówienia płatna będzie w systemie miesięcznym po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury.

 

Ocena ofert
Podstawowym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto.
Oferta musi zawierać wyrażoną w złotych (PLN) cenę netto + podatek VAT określoną w skali jednego miesiąca i za cały przedmiot zamówienia.
Załącznikami do oferty muszą być kserokopie posiadanych kwalifikacji, potwierdzające możliwość wykonania zadań z zakresu bhp i p.poż.
Dołączenie do oferty referencji (zwłaszcza potwierdzających wcześniejszą współpracę z muzeami) będzie dodatkowym atutem.

 

Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę cenową można złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,
faksem (15 832-22-65), listownie na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz lub e-mailem na adres m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl
do dnia 10.05.2017 (liczy się data wpływu).
Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
Telefonicznie 15 832 22 65, wew. 34. Osoba do kontaktu: Mirosław Piórkowski
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00).

 

Zamawiający zgadza się na przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postępowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

 

Umowa do pobrania.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę żarówek LED i świetlówek
dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę żarówek LED i świetlówek.

 

Zamawiający:

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

ul. Zamkowa 12

27-600 Sandomierz

NIP 864-11-06-630

Regon 291200740

Tel. 15 832 2265

 

Przedmiot zamówienia:

1. Zakup i dostawa fabrycznie nowych żarówek LED i świetlówek na potrzeby Muzeum Okręgowego w Sandomierzu w 2017 roku następujących źródeł światła:

 

Ilość zapotrzebowania na rok 2017:

Żarówka LED 7 W GU5,3 - 360 12V 30000K - 50 szt.

Żarówka LED 7 W GU5,3 - 1200 12V 30000K - 30 szt.

Żarówka LED 7 W GU5,3 - 100 12V 30000K - 20 szt.

Żarówka LED 8 W E-27 230V 30000K - 30 szt.

Żarówka LED 8 W E-14 230V 30000K łezka - 200 szt.

Żarówka LED 7 W GU10 - 1200 230V 30000K - 30 szt.

Żarówka LED 7 W GU10 - 380 230V 30000K - 30 szt.

Świetlówka liniowa LED 1200mm 230V 65000K - 16 szt.

Świetlówka liniowa LED 1500mm 230V 65000K - 10 szt.

 

Umowa zawarta z Wykonawcą rozliczana będzie na podstawie zaoferowanych w ofercie cen jednostkowych (załącznik nr 1) i faktycznie dostarczonego towaru, w oparciu o składane przez Zamawiającego zamówienie.

 

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia:

a) był zgodny z obowiązującymi normami PN, atestami, świadectwem dopuszczenia do obrotu,

b) gwarancja 24 miesiące door-to-door (ze zbiorczą wymianą na miejscu),

c) minimalny czas świecenie żarówki LED dla podanych wartości początkowych – 40000 godz., 20000 cykli.

 

Termin realizacji zamówienia:

Po wyborze oferty tj. po 18.04.2017 r. sukcesywnie na podstawie składanych zamówień. Wielkość dostawy każdej partii towaru wynikać będzie z jednostkowych dyspozycji Zamawiającego wyrażonych na piśmie lub wiadomością e-mail.

Dostawa do siedziby Muzeum Okręgowego w Sandomierzu w godzinach jego pracy, tj. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Kryterium wyboru oferty:

Cena 100%

 

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę,

- zawierać specyfikację techniczną oferowanych żarówek LED i świetlówek.

 

Forma płatności:

Płatność zostanie dokonana przelewem po realizacji zamówienia po otrzymaniu faktury z dniem nie krótszym niż 14 dni.

 

Koszt przewozu i ubezpieczenia towaru ponosi Wykonawca.

 

Ofertę można przesłać faksem (15 832-22-65)

Listownie na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz

pocztą e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl nie później niż do dnia 18.04.2017 r.

Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postępowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

 

Formularz ofertowy do pobrania.(Załącznik nr 1)

strona 1 > 2 > 3 > 4 > 5

 
 
12111657 Unikalnych wizyt