Szukaj:
 
 
 
  Strona główna · Godziny otwarcia . Ceny biletów · Oferta edukacyjna · Lokalizacja Zamku · Sprawozdania i plany · Wolontariat · Kontakt  
  Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest poniedziałek, 18 grudnia 2017 r. 352 dzień roku  
 
Nawigacja
Zapowiedzi Wydarzenia
Wystawy
Wystawy czasowe Wystawy stałe
O muzeum
Działy i zbiory Historia muzeum Zamek sandomierski Szachy Oferta edukacyjna Publikacje Nagrody i wyróżnienia Mikołaj Gomółka Nasi Darczyńcy Podziękowania
Kontakt Oferty i cennik Nasi partnerzy Ogłoszenia, przetargi Galeria Logowanie
 
Losowa fotografia
 
 
Ogłoszenia i przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE
na konserwację i pomoc w użytkowaniu programu księgowego ENOVA
w Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
w okresie 1.01.-31.12. 2018 r.

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza do składania ofert na konserwację i pomoc w użytkowaniu programu księgowego ENOVA w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu.

 

Zamawiający

Muzeum Okręgowe w Sandomierz
Ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864-11-06-630
Regon 291200740
Tel. 15 832 2265

 

Przedmiot zamówienia:

Zakres rzeczowy obejmuje nadzór nad konserwacją i użytkowaniem przez Zamawiającego pakietu programu księgowo-płacowego ENOVA, ze składowymi:

- pakiet ENOVA Handel wersja złota

- pakiet ENOVA Księgi Handlowe

- pakiet ENOVA Księga Inwentarzowa

- pakiet ENOVA Kadry i Płace wersja srebrna.

W ramach realizacji usługi przewiduje się wizyty przedstawicieli Wykonawcy usługi w siedzibie Zamawiającego (w zależności od potrzeb).

 

Zakres usługi obejmuje w szczególności następujące czynności:

- szybka pomoc techniczna przy pomocy zdalnego pulpitu (jeśli możliwa)

- bieżące techniczne aktualizacje oprogramowania

- bieżące aktualizacje oprogramowania wynikające ze zmian przepisów finansowych i podatkowych

- cykliczne tworzenie kopii zapasowych (do ustalenia)

- ustawianie automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa (jeśli program umożliwia)

- doraźne konsultacje/usuwanie awarii oprogramowania

- szkolenie pracowników MOS.

Uwaga: w odpowiedzi na zapytanie ofertowe prosimy o ewentualne inne propozycje konserwatora.

 

Termin realizacji:

pomiędzy 1.01.-31.12 – 2018 r.

 

Kryterium wyboru oferty:

Cena 100%

 

Forma płatności:

Wywiązanie się z zawartej umowy, a także zaakceptowanie skutkować będzie wystawieniem faktury (miesięcznie/kwartalnie). Płatność będzie dokonana w ciągu 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

Forma składania ofert:

Ofertę można przesłać faksem (15 832-22-65), listownie na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz, pocztą e-mail: e-mail: k.bublik@zamek-sandomierz.pl

nie później niż do 8 grudnia (piątek) 2017 r.

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postępowanie to prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm.) , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

Oferta pracy
Poszukiwany specjalista ds. księgowych, kadr i płac/specjalista ds. zamówień publicznych
zakres: kadry, zamówienia publiczne, umiejętności pozyskiwania grantów; pomoc w pracach księgowych.

Pilnie przyjmiemy do pracy osobę dysponującą niezbędnym doświadczeniem na stanowisko specjalisty ds. księgowych, kadr i płac/specjalista ds. zamówień publicznych w rejestrowanym Muzeum Okręgowym w Sandomierzu.

 

Miejsce pracy:

Sandomierz,

ul. Zamkowa 12

(b. zamek królewski wpisany do rejestru zabytków)

 

Wymiar czasu pracy:

pełny etat

 

Obowiązki:

I. Obowiązki specjalisty ds. księgowych, kadr i płac

1. Obsługa programu kadrowo-płacowego, programu PŁATNIK.

2. Prowadzenie teczek akt osobowych.

3. Przygotowywanie dokumentów związanych z zawieraniem umów o pracę, umów cywilno-prawnych, skierowania na badania, dokumenty dot. Zatrudnienia

4. Przygotowanie dokumentów związanych ze zwolnieniem z pracy (świadectwo pracy, RP-7).

5. Przygotowywanie dokumentów z awansowaniem, nagradzaniem oraz zaszeregowaniem pracowników.

6. Sporządzanie list plac, naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych.

7. Sporządzanie rocznych deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT 4R), obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

8. Sporządzanie i rozliczanie pełnej dokumentacji do ZUS (zgłoszenie, wyrejestrowanie, deklaracje, raportu RUMA).

9. Ustalanie harmonogramu pracy i prowadzenie dokumentacji urlopów i rocznych kart ewidencji czasu pracy, rozliczenie nadgodzin i dni wolnych od pracy

10. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników

11. Wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu.

12. Sporządzanie sprawozdań do GUS

13. Prowadzenie pełnej dokumentacji PEFRON (deklaracje miesięczne, roczne, zaliczki)

14. Planowanie, kierowanie, monitorowanie wszystkich prac opiekunów wystaw oraz odpowiedzialność za całokształt prac realizowanych przez podległych pracowników oraz organizowanie zadań podległym pracownikom.

15. Organizacja i koordynacja pracy podległych pracowników związana z opieką nad wystawami.

16. Sporządzanie przelewów bankowych

17. Prowadzenie kasy MOS (wpłaty/wypłaty)

II. Obowiązki specjalisty ds. zamówień publicznych

1. Organizacja i realizacja zamówień publicznych w MOS.

2. Nadzorowanie i kontrola procedury zamówień publicznych w MOS.

. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Sporządzanie dokumentacji postępowań o zamówienie publiczne.

5. Przygotowanie i publikowanie ogłoszeń (w zależności od wartości zamówienia) w siedzibie/na stronie internetowej MOS, Biuletynie Zamówień Publicznych itp.

6. Udzielanie jednostkom organizacyjnym informacji co do trybów postępowań przewidzianych w ustawie Pzp.

7. Sporządzanie sprawozdania z zakresu zamówień publicznych.

8. Przechowywanie dokumentacji postępowania.

9. Przygotowywanie projektów prawa wewnętrznego MOS (np. zarządzeń) dotyczących zamówień publicznych.

10. Weryfikacja prawidłowości i kompletność dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne.

11. Koordynacja i kontrola czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem, poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów umów przed przedłożeniem do akceptacji radcy prawnemu.

12. Kontrola poprawność innych dokumentów przygotowywanych w związku z zamówieniami publicznym.

 

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane ekonomiczne) z profilem: księgowość, kadry, zamówienia publiczne.

2. Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

3. Bardzo dobra organizacja pracy.

4. Umiejętność pracy pod presją czasu.

5. Znajomość języka obcego (preferowany j. angielski).

 

Oferujemy:

1. Zatrudnienie na umowę o pracę (pocz. na czas określony) – pełny etat od 1.XII 2017 r./1.I. 2018 r.

2. Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia (zgodnie ze stawkami obowiązującymi w muzealnictwie, zależne od stażu pracy).

3. Ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej placówce województwa świętokrzyskiego – byłym zamku królewskim.

4. Ciekawą, satysfakcjonującą pracę w przyjaznej atmosferze.

5. Możliwości samokształcenia i awansu.

 

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, CV - wraz z danymi kontaktowymi, opcjonalnie referencje (mile widziane) osobiście (sekretariat) lub pocztą (w tym e-mail) w terminie do 20 listopada 2017 roku (z dopiskiem "Kadry - praca Specjalisty ds. księgowych, kadr i płac/specjalista ds. zamówień publicznych"). Dodatkowym atutem będzie udokumentowana praktyka w zawodzie, zwłaszcza w placówce kultury. Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wytypowanymi kandydatami z kręgu zgłoszonych propozycji.

 

Adres: ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz; e-mail: sekretariat@zamek-sandomierz.pl

 

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu w zakresie lokalizacji zaworu mag-3 i punktu pomiarowego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądów okresowych w budynku Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

Zamawiający

Muzeum Okręgowe w Sandomierz
Ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864-11-06-630
Regon 291200740
Tel. 15 832 2265

 

Przedmiot zamówienia:

na podstawie załącznika nr 1 (Projekt budowlany) i załącznika nr 2 (przedmiar, kosztorys ślepy):

1. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w zakresie lokalizacji zaworu MAG-3 – elementu sytemu aktywnego bezpieczeństwa instalacji gazowej – do zewnętrznej szafki gazowej, przy głównym wejściu do budynku.

2. Wykonanie lub zakup i montaż nowej szafki gazowej.

3. Przebudowa instalacji gazowej w zakresie zamiany lokalizacji gazomierza

z pomieszczenia magazynu do projektowanej zewnętrznej szafki gazowej wnękowej.

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z geodezyjną inwentaryzacją stosownie do art. 43 ustawy Prawo Budowlane.

Termin realizacji:

pomiędzy 20 października 2017 a 31 października 2017

Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę można przesłać faksem, listem lub e-mailem na adres: e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

Ofertę cenową można złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, faksem (15 832-22-65), listownie (na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz)

Oferty należy składać do dnia 19 października 2017 r. do godziny 12.00

 

Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji:
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz Telefonicznie: 698-636-593 lub 15 832 22 65 wew. 35, osoba do kontaktu: Mirosław Piórkowski e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postepowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

Oferta pracy – konserwator zabytków

Pilnie przyjmiemy do pracy osobę dysponującą niezbędnym doświadczeniem na stanowisko konserwatora zabytków (o profilu konserwacja i restauracja malarstwa, rzeźby drewnianej) w rejestrowanym Muzeum Okręgowym w Sandomierzu – w nowej Pracowni Konserwacji powstałej ze środków MKiDN w 2016 r.

 

Miejsce pracy:

Sandomierz,

ul. Zamkowa 12

(b. zamek królewski wpisany do rejestru zabytków)

 

Wymiar czasu pracy:

pełny etat

 

Obowiązki:

1. Prowadzenie konserwacji pełnej i zachowawczej zabytków z zasobów muzeum (wraz z niezbędną dokumentacją) z zasobów muzeum.

2. Kwalifikowanie zabytków do konserwacji poza muzeum.

3. Sporządzanie ocen konserwatorskich muzealiów użyczanych i pozyskiwanych (np. w ramach wystaw czasowych).

4. Udział w pracach remontowych (w zakresie umiejętności konserwatorskich) prowadzonych w zabytkowej siedzibie muzeum – zamku o genezie średniowiecznej.

5. Rozbudowa pracowni konserwacji zabytków Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

 

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie o profilu konserwacja i restauracja dzieł sztuki (preferowana specjalizacja - konserwacja i restauracja malarstwa, rzeźby drewnianej).

2. Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

3. Bardzo dobra organizacja pracy.

4. Umiejętność pracy pod presją czasu.

5. Znajomość języka obcego (preferowany j. angielski).

 

Opis stanowiska:

1. Prowadzenie pełnego zakresu prac konserwatorskich zgodnie ze specjalizacją.

2. Prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wymagających oczyszczenia, naprawy, przygotowania do ekspozycji lub użyczeń itp.

3. Prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych.

4. Wykonywanie kopii obiektów zabytkowych w ramach istniejących specjalności Muzeum (zgodnie ze specjalizacją), wraz z niezbędną dokumentacją.

5. Tworzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej (we współpracy z fotografem Muzeum) konserwowanych obiektów.

6. Prowadzenie czynności profilaktycznych dotyczących zbiorów, magazynów, sal wystawowych i transportu muzealiów.

7. Prowadzenie pełnej dokumentacji wszelkich wykonywanych czynności konserwatorskich, udzielanie zaleceń konserwatorskich działom.

8. Konsultowanie prac architektoniczno-konserwatorskich (realizacja w ramach kompetencji) w obiektach Muzeum pod kątem potrzeb, zaleceń i uwag służb konserwatorskich.

 

Oferujemy:

1. Zatrudnienie na umowę o pracę (pocz. na czas określony) – pełny etat od 1 grudnia 2017 r.

2. Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia (zgodnie ze stawkami obowiązującymi w muzealnictwie, zależne od stażu pracy).

3. Ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej placówce województwa świętokrzyskiego – byłym zamku królewskim.

4. Pracę w nowo tworzonej pracowni konserwatorskiej.

5. Ciekawą, satysfakcjonującą pracę w przyjaznej atmosferze.

6. Możliwości samokształcenia i awansu.

 

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, C.V.- wraz z danymi kontaktowymi, opcjonalniee rferencje, mile widziane portfolio) osobiście (sekretariat) lub pocztą (w tym e-mail) w terminie do 15 października 2017 roku (z dopiskiem "Kadry - praca konserwatora"). Dodatkowym atutem będzie udokumentowana praktyka w zawodzie konserwatora zabytków. Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wytypowanymi kandydatami z kręgu zgłoszonych propozycji.

 

Adres: ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz; e-mail: sekretariat@zamek-sandomierz.pl

 

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie przeglądów okresowych w budynku
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądów okresowych w budynku Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

Zamawiający

Muzeum Okręgowe w Sandomierz
Ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864-11-06-630
Regon 291200740
Tel. 15 832 2265

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni gazowej zgodnie z instrukcjami obsługi urządzeń i eksploatacji kotłowni, obejmować będzie następujące czynności:

1. Konserwacja kotłów (czyszczenie, sprawdzanie stanu komory spalania.)

2. Czyszczenie i regulacja palników z wykonaniem wydruku analizy spalin dla każdego kotła.

3. Czyszczenie siatek odmulaczy i filtrów.

4. Regulacja i kontrola systemu sterowania.

5. Kontrola stanu naczyń przeponowych.

6. Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i ręcznym.

7. Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających ( zawory bezpieczeństwa, czujnik minimalnego poziomu wody).

8. Sprawdzenie elementów termoizolacyjnych kotłów.

9. Sprawdzenie działania i skuteczności wentylacji nawiewno-wyciagowej.

10. Sprawdzenie funkcjonowania zaworu elektromagnetycznego kotłowni.

Inne warunki zamówienia:

wymagane uprawnienia eksploatacyjne E (kwalifikacje) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu kontrolno – pomiarowym w zakresie obsługiwanych urządzeń i instalacji określonych w przedmiocie zamówienia (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Dz.U. z dnia 21 maja 2003r).

Uprawnienia (kwalifikacje) do sprawdzania stanu technicznego kotłów (art. 62 ust. 1 pkt. 5 Prawa Budowlanego) oraz do kontroli instalacji gazowych (art. 62 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego) w zakresie obsługiwanych urządzeń i instalacji określonych w przedmiocie zamówienia.

Uprawnienia D (kwalifikacje) w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci objętych zakresem zamówienia oraz osobami wykonujących prace w zakresie eksploatacji.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w/w kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem przed podpisaniem umowy.

Opis kotłowni:

W kotłowni zainstalowane są 3 kotły kondensacyjne Logamax plus GB 162 pracujące w kaskadzie o mocy 100 kW każdy, wraz z urządzeniami regulacyjnymi do pracy pogodowej kotła typu Logamatic R4121 i R4122, FM 442 i FM457.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać wpisów w książce obiektów budowlanych o przeprowadzonych przeglądach.

 

Realizacja zamówienia –Do dnia 25-10-2017.

 

Kryterium wyboru oferty:
Cena 100%

 

Forma płatności:
Wywiązanie się z zawartej umowy, a także zaakceptowanie Protokołu przez Zmawiającego będzie skutkować wystawieniem faktury. Płatność będzie dokonana w ciągu 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

Forma składania ofert:
Ofertę można przesłać faksem (15 832-22-65),
Listownie na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz
pocztą e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl nie później niż do dnia 18.09.2017 r. do godziny 12.00

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postepowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie przeglądów okresowych w budynku
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądów okresowych w budynku Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

Zamawiający

Muzeum Okręgowe w Sandomierz
Ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864-11-06-630
Regon 291200740
Tel. 15 832 2265

 

Przedmiot zamówienia:

1. Roczny przegląd stanu technicznego budynku i zabudowań Muzeum Okręgowego w Sandomierzu:
- przegląd elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

Protokoły sporządzone w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać określenie:

a) stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą.

b) rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów.

c) zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania.

d) metod i środków użytkowania elementów obiektu budowlanego narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników.

2. Przegląd instalacji elektrycznej:

- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacji z zabezpieczeniami nadmiarowo prądowymi (335 gniazd)

- sprawdzenie skuteczności i konserwacji instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego (45 szt.)

- sprawdzenie skuteczności wyłącznika głównego prądu (1 szt.)

- pomiar rezystencji izolacji obwodów elektrycznych (14szt. tablic rozdzielczych /146 obwodów)

3. Przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, drzwi przeciwpożarowych oraz hydrantów:

- przegląd techniczny i konserwacja gaśnic proszkowych w ilości 33 szt. (GP6X/Z/ABC – 30szt., GP4XABC – 1szt., GP1X/Z/ABC – 2szt.),

- przegląd i konserwacja drzwi przeciwpożarowych ( 3 szt. )

- przegląd techniczny, konserwacja hydrantów, badanie ciśnienia i wydajności wewnętrznej (5 szt. Ø 52) i zewnętrznych sieci hydrantowej (1 szt. Ø 52)

4. Przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych:

- dokonanie kontroli i oględzin przewodów kominowych i wentylacyjnych

- badanie drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych

- badanie prawidłowości połączeń kominowych

- pomiar ciągu kominowego

Opis budynku i zabudowań:

Zamek Sandomierski:

1. Powierzchnia zabudowy – 1189,49m2

2. Powierzchnia całkowita – 5684,05m2

3. Powierzchnia użytkowa – 2324,18m2

4. Kubatura brutto – 25479,44m3

5. Ilość kondygnacji – 5

Mur kurtynowy:

1. Powierzchnia zabudowy – 116,64m2

2. Długość całkowita – 45,85m

3. Szerokość obiektu – 14,62m

Mur oporowy:

1. Powierzchnia zabudowy – 178,41m2

2. Długość całkowita – 123,46m

3. Szerokość obiektu – 1,9m

Baszta oktagonalna:

1. Powierzchnia zabudowy – 84,47m2

2. Powierzchnia całkowita – 133,98m2

3. Kubatura brutto – 726,81m3

Zakres przeglądu klimatyzatora obejmuje następujące czynności:
- czyszczenie obudowy z zewnątrz i wewnątrz,
- czyszczenie filtra zintegrowanego
- chemiczne odgrzybianie filtrów,
- chemiczne czyszczenie lameli parownika i skraplacza,
- kontrola odprowadzenia skroplin,
- testy działania klimatyzatora

 

Inne warunki zamówienia:
- badania i pomiary wykonane podczas kontroli okresowej powinny być wykonane zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- z przeprowadzonych badań Wykonawca powinien sporządzić protokół.

- Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem potwierdzające uprawnienia do wykonywania badań i kontroli wyżej wymienionych przeglądów.

Dokumentację z przeglądów technicznych należy wykonać w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną wraz z dokumentacją fotograficzną na płycie CD.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać wpisów w książce obiektów budowlanych o przeprowadzonych przeglądach.

 

Realizacja zamówienia –w terminie od 10-08-2017 r. do 31-08-2017 r..

 

Kryterium wyboru oferty:
Cena 100%

 

Forma płatności:
Wywiązanie się z zawartej umowy, a także zaakceptowanie Protokołu przez Zmawiającego będzie skutkować wystawieniem faktury. Płatność będzie dokonana w ciągu 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego..

 

Forma składania ofert:
Ofertę można przesłać faksem (15 832-22-65),
Listownie na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz
pocztą e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl nie później niż do dnia 24.07.2017 r. do godziny 12.00

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postepowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przegląd techniczny i konserwację klimatyzatorów w budynku
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

Zamawiający

Muzeum Okręgowe w Sandomierz
Ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864-11-06-630
Regon 291200740
Tel. 15 832 2265

 

Przedmiot zamówienia:

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:
- przegląd techniczny i konserwacja klimatyzatorów „Zibro P 332 ” w ilości 6 szt. w siedzibie zamawiającego.

Zakres przeglądu klimatyzatora obejmuje następujące czynności:
- czyszczenie obudowy z zewnątrz i wewnątrz,
- czyszczenie filtra zintegrowanego
- chemiczne odgrzybianie filtrów,
- chemiczne czyszczenie lameli parownika i skraplacza,
- kontrola odprowadzenia skroplin,
- testy działania klimatyzatora

 

Inne warunki zamówienia:
Wykonawca po zakończonym przeglądzie i konserwacji klimatyzatorów sporządzi protokoły z w/w czynności, celem zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Wykonawca w przypadku stwierdzenia w czasie dokonywanego przeglądu i konserwacji klimatyzatorów, że określona ilość wymaga naprawy zgłasza powyższy fakt Zamawiającemu pisemnie określając rodzaj i zakres napraw.
Cena usługi zawiera również niezbędne materiały.

 

Realizacja zamówienia – do 31 maja 2017 roku.

 

Kryterium wyboru oferty:
Cena 100%

 

Forma płatności:
Wywiązanie się z zawartej umowy, a także zaakceptowanie Protokołu przez Zmawiającego będzie skutkować wystawieniem faktury. Płatność będzie dokonana w ciągu 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

Forma składania ofert:
Ofertę można przesłać faksem (15 832-22-65),
Listownie na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz
pocztą e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl nie później niż do dnia 16.05.2017 r.

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postepowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie usług związanych z bhp i przeciwpożarowych
w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu
(od 15.05.2017 r. do 15.05. 2018 r.)

 

Zamawiający

Muzeum Okręgowe w Sandomierz
Ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864-11-06-630
Regon 291200740
Tel. 15 832 2265

 

Przedmiot zamówienia

1. Wykonywanie zadań z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej zakresie wynikającym w szczególności z:

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. 98.21.94 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, poz. 2468)

- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz.U.09.178.1380 z późn. zm.),

   ponadto uwzględniającymi specyfikę muzeów, a zwłaszcza m.in.:

- ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z dnia 20 stycznia 1997 r. z późn. zm.)

- ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z dnia 19 września 2014 r., poz.1240 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów (Dz. U. z dnia 28 maja 2008 r. z późn. zm.).

2.Planowanie, ocenianie, doradzanie i występowanie z inicjatywą w zakresie BHP i p.poż.

3.Analizowanie i informowanie o stanie i zagrożeniach w zakresie BHP i p.poż.

4.Opracowywanie i uaktualnianie w ramach zawartej umowy dokumentacji wewnętrznej z zakresu BHP i p.poż.

5.Organizacja, nadzór i prowadzanie szkoleń w zakresie BHP i p.poż. w ramach zawartej umowy.

 

Wymagane kwalifikacje

1.Kwalifikacje do wykonywania zadań z zakresu bhp zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, poz. 2468 z późń. zm.) potwierdzone ważnym zaświadczeniem.

2.Kwalifikacje do wykonywania zadań z zakresu p.poż. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.05.215.1823 z późn. zm.) potwierdzone ważnym zaświadczeniem.

 

Termin realizacji
Od dnia 15.05.2017 do 15.05.2018

 

Forma płatności
Należność za wykonaną usługę obejmującą przedmiot zamówienia płatna będzie w systemie miesięcznym po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury.

 

Ocena ofert
Podstawowym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto.
Oferta musi zawierać wyrażoną w złotych (PLN) cenę netto + podatek VAT określoną w skali jednego miesiąca i za cały przedmiot zamówienia.
Załącznikami do oferty muszą być kserokopie posiadanych kwalifikacji, potwierdzające możliwość wykonania zadań z zakresu bhp i p.poż.
Dołączenie do oferty referencji (zwłaszcza potwierdzających wcześniejszą współpracę z muzeami) będzie dodatkowym atutem.

 

Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę cenową można złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,
faksem (15 832-22-65), listownie na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz lub e-mailem na adres m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl
do dnia 10.05.2017 (liczy się data wpływu).
Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
Telefonicznie 15 832 22 65, wew. 34. Osoba do kontaktu: Mirosław Piórkowski
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00).

 

Zamawiający zgadza się na przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postępowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

 

Umowa do pobrania.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę żarówek LED i świetlówek
dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę żarówek LED i świetlówek.

 

Zamawiający:

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

ul. Zamkowa 12

27-600 Sandomierz

NIP 864-11-06-630

Regon 291200740

Tel. 15 832 2265

 

Przedmiot zamówienia:

1. Zakup i dostawa fabrycznie nowych żarówek LED i świetlówek na potrzeby Muzeum Okręgowego w Sandomierzu w 2017 roku następujących źródeł światła:

 

Ilość zapotrzebowania na rok 2017:

Żarówka LED 7 W GU5,3 - 360 12V 30000K - 50 szt.

Żarówka LED 7 W GU5,3 - 1200 12V 30000K - 30 szt.

Żarówka LED 7 W GU5,3 - 100 12V 30000K - 20 szt.

Żarówka LED 8 W E-27 230V 30000K - 30 szt.

Żarówka LED 8 W E-14 230V 30000K łezka - 200 szt.

Żarówka LED 7 W GU10 - 1200 230V 30000K - 30 szt.

Żarówka LED 7 W GU10 - 380 230V 30000K - 30 szt.

Świetlówka liniowa LED 1200mm 230V 65000K - 16 szt.

Świetlówka liniowa LED 1500mm 230V 65000K - 10 szt.

 

Umowa zawarta z Wykonawcą rozliczana będzie na podstawie zaoferowanych w ofercie cen jednostkowych (załącznik nr 1) i faktycznie dostarczonego towaru, w oparciu o składane przez Zamawiającego zamówienie.

 

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia:

a) był zgodny z obowiązującymi normami PN, atestami, świadectwem dopuszczenia do obrotu,

b) gwarancja 24 miesiące door-to-door (ze zbiorczą wymianą na miejscu),

c) minimalny czas świecenie żarówki LED dla podanych wartości początkowych – 40000 godz., 20000 cykli.

 

Termin realizacji zamówienia:

Po wyborze oferty tj. po 18.04.2017 r. sukcesywnie na podstawie składanych zamówień. Wielkość dostawy każdej partii towaru wynikać będzie z jednostkowych dyspozycji Zamawiającego wyrażonych na piśmie lub wiadomością e-mail.

Dostawa do siedziby Muzeum Okręgowego w Sandomierzu w godzinach jego pracy, tj. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Kryterium wyboru oferty:

Cena 100%

 

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę,

- zawierać specyfikację techniczną oferowanych żarówek LED i świetlówek.

 

Forma płatności:

Płatność zostanie dokonana przelewem po realizacji zamówienia po otrzymaniu faktury z dniem nie krótszym niż 14 dni.

 

Koszt przewozu i ubezpieczenia towaru ponosi Wykonawca.

 

Ofertę można przesłać faksem (15 832-22-65)

Listownie na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz

pocztą e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl nie później niż do dnia 18.04.2017 r.

Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postępowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

 

Formularz ofertowy do pobrania.(Załącznik nr 1)

strona 1 > 2 > 3 > 4 > 5

 
 
13402266 Unikalnych wizyt