Szukaj:
 
 
 
  Strona główna · Godziny otwarcia . Ceny biletów · Oferta edukacyjna · Lokalizacja Zamku · Sprawozdania i plany · Wolontariat · Kontakt  
  Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest niedziela, 27 maja 2018 r. 147 dzien roku  
 
Aktualności Wydarzenia
Wystawy
Wystawy czasowe Wystawy stałe
O muzeum
Działy i zbiory Historia muzeum Zamek sandomierski Szachy Oferta edukacyjna Publikacje Nagrody i wyróżnienia Mikołaj Gomółka Nasi Darczyńcy Podziękowania
Kontakt Oferty i cennik Nasi partnerzy Ogłoszenia, przetargi Galeria Logowanie
 
Losowa fotografia
 
 
Ogłoszenia i przetargi 3

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dzierżawę gruntu pod sezonowe stoiska handlowe na dziedzińcu zamkowym Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza do składania ofert na dzierżawę gruntu pod stoiska handlowe o powierzchni do 25 m2 na dziedzińcu Sandomierskiego Zamku. W sezonie turystycznym Muzeum odwiedza ponad 120 tys. turystów. Dziedziniec jest obowiązkowym punktem programu wszystkich wycieczek po Sandomierzu.

 

Warunkiem wydzierżawienia gruntu jest stworzenie przez ewentualnego dzierżawcę estetycznego, niezwiązanego trwale z gruntem stoiska wkomponowanego w otaczający teren. Wszelkie koszty związane z przystosowaniem przedmiotu dzierżawy do potrzeb Dzierżawcy obciążają wyłącznie Dzierżawcę.

 

Oferta powinna zawierać:

- proponowaną cenę brutto za 1m2 miesięcznej dzierżawy

- opis/wymiary oraz zdjęcie namiotu/pawilonu (punktu) handlowego

 

O przyznaniu miejsca na stoisko decydować będzie zaproponowane najwyższej stawki czynszu. Minimalny czas dzierżawy – 6 miesięcy.

 

O przyznaniu miejsca na stoisko decydować będzie zaproponowane najwyższej stawki czynszu. Minimalny czas dzierżawy – 6 miesięcy.

 

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty prosimy składać do dnia 1 marca 2017 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu).

 

Ofertę cenową można złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, faksem (15 832-22-65), listownie ( na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz), pocztą email: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu ofertowego lub jego odwołanie bez podania przyczyny. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu może zamknąć procedurę zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Muzeum Okręgowego w Sandomierzu w zakresie lokalizacji zaworu mag-3 i punktu pomiarowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza do składania ofert

 

Zamawiający: Muzeum Okręgowe w Sandomierz` Ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz NIP 864-11-06-630 Regon 291200740 Tel. 015 832-22-65

 

Przedmiot zamówienia:

 

na podstawie załącznika nr 1 (Projekt budowlany) i załącznika nr 2 (przedmiar, kosztorys ślepy):

1. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w zakresie lokalizacji zaworu MAG-3 – elementu sytemu aktywnego bezpieczeństwa instalacji gazowej – do zewnętrznej szafki gazowej, przy głównym wejściu do budynku.

2. Wykonanie nowej szafki gazowej.

3. Przebudowa instalacji gazowej w zakresie zamiany lokalizacji gazomierza z pomieszczenia magazynu do projektowanej zewnętrznej szafki gazowej wnękowej.

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z geodezyjną inwentaryzacją stosownie do art. 43 ustawy Prawo Budowlane.

 

Termin realizacji: pomiędzy 20 marca 2017, a 10 kwietnia 2017.

 

Ocena ofert:

1. Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa cena - 100%.

2. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę o ile zmieści się w przedziale do 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

4. W ofercie należy podać cenę z uwzględnieniem wszystkich kosztów towarzyszących niezbędnych do wykonania zamówienia.

 

Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę można przesłać faksem, listem lub e-mailem na adres: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl.

 

Ofertę cenową można złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, faksem (15 832-22-65), listownie ( na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz)

 

Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2017 r. do godziny 15.00

 

Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji:

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz Telefonicznie: 698-636-593 lub 15 832 22 65 wew. 35, osoba do kontaktu:

Mirosław Piórkowski

m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postępowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

 

Załączniki do pobrania

 

1. Opis techniczny_instalacja gazowa_Zamek

2. Przedmiar

ZAPYTANIE OFERTOWE
na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zadania przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej przy obiekcie zabytkowym Muzeum Okręgowego w Sandomierzu w zakresie lokalizacji zaworu mag-3 i punktu pomiarowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza do składania ofert

 

Zamawiający: Muzeum Okręgowe w Sandomierz` Ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz NIP 864-11-06-630 Regon 291200740 Tel. 015 832-22-65

 

Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Muzeum Okręgowego w Sandomierzu w zakresie lokalizacji zaworu mag-3 i punktu pomiarowego” na podstawie załącznika nr 1 (Projekt budowlany) i załącznika nr 2 (przedmiar, kosztorys ślepy)

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy. W tym samym dniu wyłoniony Inspektor nadzoru zobowiązany jest złożyć oświadczenie o podjęciu nadzoru inwestorskiego nad budową. Obowiązki Inspektora nadzoru wygasają po dokonaniu przez Inwestora odbioru końcowego i rozliczeniu robót fakturą końcową.

 

Wymagane dokumenty:

- kopia dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień do wykonywania funkcji Inspektora nadzoru w/w zadania,

- aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego Inspektora nadzoru.

 

Planowany termin realizacji prac budowlano - instalacyjnych: pomiędzy 20 marca 2017, a 10 kwietnia 2017 – po uzgodnieniu z Wykonawcą.

 

Ocena ofert:

1. Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa cena - 100%.

2. W ofercie należy podać cenę z uwzględnieniem wszystkich kosztów towarzyszących niezbędnych do wykonania zamówienia.

 

Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę można przesłać faksem, listem lub e-mailem na adres: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl.

 

Ofertę cenową można złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, faksem (15 832-22-65), listownie ( na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz)

 

Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2017 r. do godziny 15.00

 

Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji:

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz Telefonicznie: 698-636-593 lub 15 832 22 65 wew. 35, osoba do kontaktu:

Mirosław Piórkowski

m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postępowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ CHEMII GOSPODARCZEJ

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę chemii gospodarczej

 

Zamawiający: Muzeum Okręgowe w Sandomierz` Ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz NIP 864-11-06-630 Regon 291200740 Tel. 015 832-22-65

 

Przedmiot zamówienia:

 

1. Zakup i dostawa chemii gospodarczej na potrzeby Muzeum okręgowego w Sandomierzu w 2017 roku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wykaz chemii gospodarczej stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Ilości podane w wykazie chemii gospodarczej stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego są wyłącznie szacunkowe i służą tylko do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Ilość faktycznego zapotrzebowania na chemię gospodarczą może odbiegać od ilości wskazanych w wykazie, ale nie więcej niż 50 %. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z ilości faktycznie dostarczonej chemii gospodarczej oraz zaoferowanych cen jednostkowych. Umowa zawarta z Wykonawcą rozliczana będzie na podstawie zaoferowanych w ofercie cen jednostkowych i faktycznie dostarczonej chemii gospodarczej, w oparciu o składane przez Zamawiającego zamówienie.

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia:

a) Był zgodny z obowiązującymi normami PN, atestami, świadectwem dopuszczenia do obrotu, świadectwami jakości zdrowotnej, orzeczeniami jakościowymi wydawanymi przez PZH, zgłoszeniami do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymogami

b) Posiadał co najmniej 12 miesięcy termin przydatności/ważności do stosowania, od dnia wyprodukowania oraz co najmniej 6 miesięcy termin przydatności/ważności do stosowania od dnia dostawy.

 

wg specyfikacji stanowiącej załącznik A.

 

Termin realizacji:

• Od dnia wyboru oferty od 01.03.2017 r. sukcesywnie na podstawie składanych zamówień.

Wielkość dostawy każdej partii towaru wynikać będzie z jednostkowych dyspozycji Zamawiającego wyrażonych na piśmie lub faxem.

Dostawa do siedziby MO Sandomierz w godzinach jego pracy, tj. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00

 

Forma płatności:

Płatność zostanie dokonana przelewem po realizacji zamówienia po otrzymaniu faktury z dniem nie krótszym niż 14 dni.

Koszt przewozu i ubezpieczenia towaru ponosi Wykonawca.

 

Ocena ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

Cena – 100%

 

Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę można przesłać faksem, listem lub e-mailem na adres m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

Ofertę cenową można złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, faksem (15 832-22-65), listownie ( na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz) nie później niż 27.02.2017

Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę

 

O wyborze oferty przez zamawiającego zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną wszyscy uczestnicy postępowania.

 

Uwaga: W dniu 15.02.2017 r. zmieniono kryteria oceny ofert na „cena – 100%” oraz zaktualizowano załączniki nr 1 i 2.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postępowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

 

 

Załączniki do pobrania

 

1. Formularz_cenowy_załącznik_nr_1

2. Formularz_ofertowy_załącznik_nr_2

4. Oświadczenie_o_spełnianiu_warunkow_udzialu_w_postępowaniu_załącznik_nr_3

3. Oświadczenie ofertowe_załącznik nr 4

5. Wzór_umowy_załącznik_nr_5

6. Zapytanie_ofertowe_na_zakup_i_dostawę_chemii

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę materiałów biurowych

 

Zamawiający: Muzeum Okręgowe w Sandomierz` Ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz NIP 864-11-06-630 Regon 291200740 Tel. 015 832-22-65

 

Przedmiot zamówienia:

 

1. Zakup i dostawa materiałów biurowych j na potrzeby Muzeum okręgowego w Sandomierzu w 2017 roku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wykaz materiałów biurowych stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. 3. Ilości podane w wykazie materiałów biurowych stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego są wyłącznie szacunkowe i służą tylko do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Ilość faktycznego zapotrzebowania na materiały biurowe może odbiegać od ilości wskazanych w wykazie, ale nie więcej niż 50 %. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z ilości faktycznie dostarczonych materiałów biurowych oraz zaoferowanych cen jednostkowych. Umowa zawarta z Wykonawcą rozliczana będzie na podstawie zaoferowanych w ofercie cen jednostkowych i faktycznie dostarczonych materiałów biurowych, w oparciu o składane przez Zamawiającego zamówienie.

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia:

a) Był zgodny z obowiązującymi normami PN, atestami, świadectwem dopuszczenia do obrotu, świadectwami jakości zdrowotnej, orzeczeniami jakościowymi wydawanymi przez PZH, zgłoszeniami do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymogami

b) Posiadał co najmniej 12 miesięcy termin przydatności/ważności do stosowania, od dnia wyprodukowania oraz co najmniej 6 miesięcy termin przydatności/ważności do stosowania od dnia dostawy.

 

wg specyfikacji stanowiącej załącznik A.

 

Termin realizacji:

• Od dnia wyboru oferty od 01.03.2017 r. sukcesywnie na podstawie składanych zamówień.

Wielkość dostawy każdej partii towaru wynikać będzie z jednostkowych dyspozycji Zamawiającego wyrażonych na piśmie lub faxem.

Dostawa do siedziby MO Sandomierz w godzinach jego pracy, tj. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00

 

Forma płatności:

Płatność zostanie dokonana przelewem po realizacji zamówienia po otrzymaniu faktury z dniem nie krótszym niż 14 dni.

Koszt przewozu i ubezpieczenia towaru ponosi Wykonawca.

 

Ocena ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

Cena 100%

 

Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę można przesłać faksem, listem lub e-mailem na adres m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

Ofertę cenową można złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, faksem (15 832-22-65), listownie ( na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz) nie później niż 27.02.2017

Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę

 

O wyborze oferty przez zamawiającego zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną wszyscy uczestnicy postępowania.

 

Uwaga: W dniu 15.02.2017 r. zmieniono kryteria oceny ofert na „cena – 100%” oraz zaktualizowano załączniki nr 1 i 2.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postępowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

 

 

Załączniki do pobrania

 

1. Formularz_cenowy_załącznik_nr_1

2. Formularz_ofertowy_załącznik_nr_2

3. Oświadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_załącznik_nr_3

4. Oswiadczenie_ofertowe_załącznik_nr_4

5. Wzór_umowy_załącznik_nr_5

6. Zapytanie_ofertowe_na_zakup_i_dostawę

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ARCHEOLOGA

 

Przyjmiemy do pracy osobę dysponującą niezbędnymi uprawnieniami i doświadczeniem na stanowisko archeologa w rejestrowanym Muzeum Okręgowym w Sandomierzu.

 

Miejsce pracy: Sandomierz, ul. Zamkowa 12 (b. zamek królewski wpisany do rejestru zabytków)

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Obowiązki podstawowe:

 

A. Naukowo- badawcze

1. Realizacja badań zgodnie z programem prac Działu ze szczególnym uwzględnieniem przeszłości Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej.

2. Opracowywanie materiałów archeologicznych i wyników badań oraz materiałów archiwalnych.

3. Przygotowanie opracowań naukowych, referatów, sprawozdań, komunikatów z przeprowadzonych badań archeologicznych.

4. Publikowanie wyników badań archeologicznych w postaci rozpraw problemowych, opracowań źródłowych, sprawozdań, komunikatów, ujęć popularnonaukowych itp.

5. Uczestnictwo w programach naukowo-badawczych (własnych – Działu, Muzeum, we współpracy z innymi placówkami i ośrodkami).

6. Uczestnictwo w konferencjach i różnego typu posiedzeniach naukowych.

7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez studiowanie fachowej literatury, poznawanie placówek naukowych, muzealnych, udział w odpowiednich szkoleniach itp.

 

B. Dotyczące zbiorów i dokumentacji

1. Pozyskiwanie zbiorów archeologicznych związanych z przeszłością Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej oraz innych, łączących się z profilem Działu Archeologii.

2. Właściwe gromadzenie i przechowywanie zbiorów archeologicznych.

3. Inwentaryzacja zbiorów archeologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Kompletowanie dokumentacji badań i zbiorów archeologicznych.

5. Prowadzenie i dokumentacja gospodarki muzealiami archeologicznymi ( protokoły zdawczo-odbiorcze itp.).

6. Ewidencja ruchu zabytków archeologicznych.

7. Dbanie o właściwe warunki dla zbiorów archeologicznych na wystawach.

8. Nadzór nad potrzebami konserwatorskimi zbiorów archeologicznych.

 

C. Wystawiennicze

1. Opracowywanie scenariuszy wystaw, zwłaszcza archeologicznych i wielodyscyplinarnych.

2. Przygotowanie i dobór właściwych materiałów dla wystaw.

3. Udział w pracach projektowania wystroju wystaw oraz montażu wystaw (w części dotyczącej obiektów-muzealiów archeologicznych).

4. Organizowanie wypożyczeń wystaw archeologicznych i udział w realizacji.

5. Opracowanie katalogów i folderów wystaw organizowanych, zgłaszanie propozycji dotyczących elementów reklamowych (np. afiszy, plakatów itp.).

 

D. Upowszechnianie

1. Popularyzacja problematyki archeologicznej, a zwłaszcza związanej z przeszłością Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej poprzez informacje o wystawach, pogadanki, odczyty, lekcje muzealne, warsztaty itp., artykuły lub komunikaty prasowe, radiowe, w TV itd. (w porozumieniu z Działem Edukacyjno-Promocyjnym).

2. Opracowywanie publikacji popularno-naukowych.

 

Wymagania:

• wykształcenie wyższe magisterskie o profilu archeologia Polski i powszechna (preferowana specjalizacja – średniowiecze; uprawnienia do samodzielnego prowadzenia badań archeologicznych)

• umiejętność pracy samodzielnej i w zespole

• bardzo dobra organizacja pracy

• umiejętność pracy pod presją czasu

• znajomość języka obcego.

 

Opis stanowiska:

• archeolog w Dziale Archeologicznym Muzeum (1 etat; w planach zwiększenie obsady o kolejnego specjalistę).

 

Oferujemy:

• zatrudnienie na umowę o pracę (pocz. na czas określony) – pełny etat od 15 grudnia 2016 r./1 stycznia 2017 r.

• stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia (zgodnie ze stawkami obowiązującymi w muzealnictwie, zależne od stażu pracy)

• ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej placówce województwa świętokrzyskiego

• stabilne warunki zatrudnienia

• możliwości samokształcenia i awansu

• ciekawą, satysfakcjonującą pracę w przyjaznej atmosferze.

 

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, C.V.- wraz z danymi kontaktowymi, opcjonalnie referencje itp.) osobiście (sekretariat) lub pocztą (w tym e-mail) w terminie do 30 listopada 2016 roku (z dopiskiem "Kadry-praca archeologa").

 

Dodatkowym atutem będzie udokumentowana praktyka w zawodzie archeologa.

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wytypowanymi kandydatami z kręgu zgłoszonych propozycji.

 

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."

 

Adres: ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz; tel. 15 832 22 65 wew. 32; e-mail: m.cieniek@zamek-sandomierz.pl

Sandomierz, dnia 21 listopada 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

W związku z zapytaniem ofertowym na usługę ochrony osób i mienia oraz konserwacji i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów bezpieczeństwa w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.W. "Karabela" Sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 14

 

Oferty zostały złożone przez 4 firmy:

Skarem Sp. z o.o., ul.1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola
Agencja Ochrony Gospodarczyk Sp. z o.o. 27-600 Sandomierz, ul. Kościuszki 4/4
P.W. „Karabela” Sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 14
Detektywistyczna Agencja Ochrony "ARGUS" Tadeusz Pachnik, ul. Żółkiewskiego 8/4, 27-600 Sandomierz


 

Zapytanie ofertowe
na usługę ochrony osób i mienia oraz konserwacji
i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej
systemów bezpieczeństwa w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

 

Zamawiający:
Muzeum Okręgowe w Sandomierz
Ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864-11-06-630
Regon 291200740
Tel.
15 832 22 65
15 815 00 60
15 644 57 57
15 644 68 26

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Procedura wyboru oferty przeprowadzona w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu”

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia oraz konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów bezpieczeństwa Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, z siedzibą ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz, zgodnie ze specyfikacją obiektu, w następującym zakresie:
1. Posterunek jednoosobowy – całodobowo
2. Wykonywanie okresowych kontroli systemów bezpieczeństwa (SSP, DSO, oddymianie i SSWiN, monitoring wizyjny CCTV) raz na trzy miesiące, oraz bieżące usuwanie awarii i uszkodzeń.
W skład systemów bezpieczeństwa wchodzą następujące elementy:
1. System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) – jedna centrala Polon Alfa 3800
2. Czujniki dymu szt. 101
3. Ręczny ostrzegacz pożaru szt. 3
4. Wyłącznik główny prądu
5. Czujnik ruchu szt. 42
6. Manipulator kodowy Satel CA64 szt. 4
7. Cyfrowy rejestrator 16-kanałowy Hikvision DS-7216HWI-E2/A szt.2
8. Kamery szybkoobrotowe C4399/FCB-EX101P 6szt.
9. Kamera DVS-540IR szt. 10
10. Kamera VADN-1955 szt. 10
11. Monitor Full HD Samsung szt. 2
12. Kalpa oddymiająca szt. 1


Zamawiający dopuszczę wizję lokalną obiektu.


Wymagania dotyczące wykonywania stałych co 3 miesiące konserwacji systemów bezpieczeństwa:
1. Monitoring wizyjny CCTV:
- czyszczenie kamer i obiektywów przy każdej konserwacji – dotyczy jedynie kamer ogólnodostępnych bez użycia podnośnika czy innych podobnych sprzętów.”
- czyszczenie kamer i obiektywów przy każdej konserwacji.
- sprawdzenie stanu połączeń kablowych
- sprawdzenia jakości obrazu emitowanego z kamer przemysłowych, regulacja.
- sprawdzenie zasilaczy i akumulatorów
2. System Sygnalizacji Pożarowej
- przegląd i sprawdzenie sprawności czujek p.poż. testerem dymu
- odczyt zdarzeń z centrali alarmowej
- sprawdzenie zasilaczy i akumulatorów
- sprawdzenie zabezpieczeń przeciwwyładowaniowych
- sprawdzenie sprawności działania klapy oddymiającej
- alarm próbny
3. System Sygnalizacji Włamania i Napadu:
- sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń stanowiących system alarmowy
- sprawdzenie poprawności działania czujek PIR
- sprawdzenie zasilaczy i akumulatorów
- sprawdzenie uziemień ochronnych
- sprawdzenie przewodów i puszek połączeniowych
- sprawdzanie układów przeciwsabotażowych
- odczyt zdarzeń z centrali alarmowej
- alarm próbny
4. Udzielanie konsultacji telefonicznych w sprawach technicznych dotyczących systemów bezpieczeństwa.


Inne wymagania:
a) czynności pracownika ochrony obejmują wszelkie działania zapobiegające przestępstwom, wykroczeniom i czynom zabronionym przeciwko życiu i zdrowiu pracowników Muzeum oraz zwiedzających, jak również godzące w mienie Muzeum, a także niedopuszczające do powstania zagrożenia zalaniem lub pożarem w chronionym obiekcie.
b) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia pracowników ochrony w zakresie ochrony przeciwpożarowej i znajomości instrukcji zabezpieczenia przed pożarem ochranianego obiektu.
c) Wykonawca zobowiązany jest również do przeszkolenia pracowników ochrony z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
d) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników ochrony w zakresie obsługi zainstalowanych systemów alarmowych i monitoringu w obiekcie podlegającym ochronie.
e) Pracownik ochrony powinien być umundurowany w oznakowaną odzież służbową, posiadać identyfikator ze zdjęciem oraz posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. Pracownik ochrony powinien być wyposażony w środek łączności siecią komórkową, do łączenia się z kierownictwem swojej firmy i z patrolem interwencyjnym.
f) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił całodobową usługę monitorowania systemów alarmowych. W przypadku odebrania sygnału o naruszeniu strefy chronionej natychmiast powiadamia patrol interwencyjny Wykonawcy, który przybędzie na teren chroniony w ciągu 15 minut od momentu wezwania.
g) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii systemu bezpieczeństwa, Wykonawca przybędzie do siedziby zamawiającego w ciągu dwóch godzin od zgłoszenia w celu usunięcia usterki.
h) Wybrany Wykonawca musi wykonać usługi ochrony bez zbędnej zwłoki zgodnie z terminem uzgodnionym w podpisanej umowie.
i) Wykonawca ma obowiązek dokonać aktualizacji Planu Ochrony obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymagane przy wykonywaniu przeglądów systemów bezpieczeństwa wyszczególnionych w punkcie III.2.:
a. Posiadają wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) urządzeń i instalacji do 1 kV, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. ,,W sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 89/2003 poz. 828 z późniejszymi zmianami).
b. Zdobyły doświadczenie i ukończyły kursy, szkolenia potwierdzone zaświadczeniem, certyfikatem lub innym dokumentem w zakresie kwalifikacji do nadzoru i konserwacji systemów będących przedmiotem zamówienia.

Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy traktować jako usługę ciągłą na okres od 01.11.2016 do 31.10.2017 r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Przystępujący do postępowania winien spełniać następujące warunki (potwierdzone złożonym oświadczeniem o spełnianiu warunków – załącznik nr 2):
a) posiadanie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia tj. aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia tj. wykonanie (w ciągu ostatnich trzech lat zamówień o porównywalnym charakterze wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, odbiorców), (załącznik nr 3)
c) gotowością przyjazdu grupy interwencyjnej do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu w czasie do 15 minut (załącznik nr 4)


Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
a) aktualna koncesja MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia - kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. Dopuszcza się oryginał lub kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy - ważność dokumentu 6 miesięcy Wymagane jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie „ochrona osób i mienia".
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich Dopuszcza się oryginał lub kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy - ważność dokumentu 3 miesiące
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu z opłatami oraz składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych opłat; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. Dopuszcza się oryginał lub kserokopię dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy - ważność dokumentu 3 miesiące
e) potwierdzenie gotowości przyjazdu patrolu monitoringu do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu w czasie do 15 minut oraz podanie lokalizacji (adresu) patrolu interwencyjnego - załącznik nr 4.
f) pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa - dokument w oryginale


Wykonawcy mogą składać wszelkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej Specyfikacji.


Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazania oświadczeń i dokumentów.
1. Wykonawca może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące niniejszej Specyfikacji do osoby upoważnionej przez Zamawiającego tj. p. Mirosław Piórkowski– Specjalista ds. ochrony obiektu i mienia tel. 15 832 22 65, 15 815 00 60 wew. 34
2. W przypadku wątpliwości - Wykonawca może złożyć stosowne zapytanie e-mailem: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl


Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Wykonawca powinien złożyć Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, załącznikami.
2. Aby Oferta mogła zostać uznana za ważną i brać udział w ocenie powinna spełniać wymogi niniejszego ogłoszenia oraz być złożona w terminie składania ofert tj. do 05.10.2016 r.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyn.


Sposób obliczania ceny:
1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia podając również cenę za jeden miesiąc ochrony mienia.
2. Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia. Powinna pokrywać wszelkie zobowiązania umowne, w tym ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
3. Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do żądania zamiany ceny w trakcie realizacji umowy.
4. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich i określać wartość usługi będącej przedmiotem zamówienia na dzień rozpoczęcia usługi, w wartości netto oraz brutto, słownie i cyframi.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN.


Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Cena - 100 %


Ogłoszenie wyniku postępowania oraz informacje o pozostałych formalnościach.
Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w momencie, gdy jego wynik zatwierdzi Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o wyniku postępowania wszystkich uczestników oraz ogłosi informację o wyborze Oferty na stronie internetowej www.zamek-sandomierz.pl.


Załączniki do pobrania:

1. Umowa

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Załącznik nr 3

5. Załącznik nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ ŚWIECZNIKOWYCH ŻARÓWEK LED

 

Zamawiający:
Muzeum Okręgowe w Sandomierz
Ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864-11-06-630
Regon 291200740
Tel. 0 15 832 22 65

 

Przedmiot zamówienia:

200 szt. świecznikowych żarówek LED 230V E14
Gwarantowana temperatura barwowa 2700 K
Gwarantowana moc ≥ 6 W,
Współczynnik oddawanie barw CRI ≥ 80,
Gwarancja nie mniejsza niż 2 lata z wymianą door-to-door.

 

Oferta powinna zawierać specyfikację żarówek LED m.in. moc, efektywność lm/W, strumień świetlny lm, trwałość źródła światła w godzinach.

 

Forma płatności:
Płatność zostanie dokonana przelewem po realizacji zamówienia po otrzymaniu faktury z dniem nie krótszym niż 14 dni.

 

Ofertę można przesłać e-mailem na adres m.banaczek@zamek-sandomierz.pl
Ofertę cenową można złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,
faksem (15 832 22 65 w.40),
listownie (na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz)
do 12.09.2016 r.

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

O wyborze oferty przez zamawiającego zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną wszyscy uczestnicy postępowania.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z óźn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postepowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dzierżawę lub zakup, dostawę i montaż parkomatu

 

Zamawiający:
Muzeum Okręgowe w Sandomierz
Ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864-11-06-630
Regon 291200740
Tel. 0 15 832 22 65

 

Przedmiot zamówienia:

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dzierżawę lub zakup oraz dostawę i montaż wraz z uruchomieniem fabrycznie nowego parkomatu szt. 1 na teren Muzeum Okręgowego w Sandomierzu wraz ze zorganizowaniem szkolenia dla pracowników muzeum, zapewnieniem serwisu technicznego, gwarantującego utrzymanie urządzeń we właściwym stanie technicznym oraz stałej sprawności technicznej, w tym zapewnienie części zamiennych w ramach serwisu oraz dostawę i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych w okresie od dnia 01.10.2016r.

 

Wymagania dotyczące parkomatu:

1. Parkomat powinien informować użytkownika o stanie działania np. w formie komunikatów na wyświetlaczu: czynny/nieczynny lub w inny jednoznaczny sposób.

2. Parkomat powinien na wyświetlaczu informować użytkownika o aktualnym czasie i dacie.

3. Parkomatu należy oznaczyć instrukcją obsługi oraz etykietę informacyjną o obowiązujących stawkach opłat za parkowanie.

4. Parkomat powinien umożliwiać wnoszenie opłat za pomocą monet PLN: 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł oraz przystosowany być do przyjmowania monet EURO: 5c, 10c, 20c, 50c, 1e, 2e. Oprogramowanie parkomatu powinno umożliwiać zmianę przyjmowanego zestawu monet. Parkomat nie wydaje reszty.

5. W trakcie realizacji transakcji parkomat powinien wyświetlać na bieżąco informację o:
- wysokości wniesionej opłaty;
- dacie i godzinie zakończenia opłaconego czasu parkowania.

6. Parkomat powinien posiadać mechanizm, który aktywowany przez użytkownika pozwala na akceptację transakcji lub jej anulowanie.

7. Parkomat wyposażony będzie w system sygnalizacji kończącej się taśmy (na bilety, rozładowanie akumulatora, zapełnienie kasety z pieniędzmi itp.

8. Parkomat powinien wydać wydrukowany dowód wpłaty (bilet) z następującymi informacjami:
- nazwa właściciela parkingu – Muzeum Okręgowe w Sandomierzu wraz z adresem,
- numer kolejny wydanego biletu;
- data oraz godzina i minuta upływu ważności biletu,
- wysokość wniesionej opłaty;
- data i godzina wydania biletu.

9. Parkomat powinien rejestrować w pamięci:
- informacje o wydanych biletach;
- wartość opłat wniesionych monetami;
- rodzaj awarii lub zdarzenia alarmowego.

10. Kolekcja monet powinna polegać na wyjęciu pełnej kasety i zastąpieniu jej drugą kasetą pustą. Wyjęta pełna kaseta z monetami powinna być zamknięta. Otwarcie kasety powinno być możliwe jedynie po otwarciu zamka. Kolekcja zgromadzonych monet powinna automatycznie uruchamiać drukowanie raportu zawierającego:
- numer kolejny raportu;
- datę i godzinę;
- stan kasy – liczbę i rodzaje monet
- sumę całkowitą

11. Parkomat powinien być wyposażony w układ zasilania, zapewniający ciągłą prace przez minimum 6 miesięcy.

12. Obudowa parkomatu musi być wykonana z materiałów odpowiednio zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych (korozja)

13. Parkomat powinien zapewniać ograniczony dostęp do części kasowej, która musi być chroniona oddzielnymi zamkami indywidualnymi odpornymi na włamanie za pomocą wytrychów i wiercenia. Wyświetlacze powinny być wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia oraz łatwego do konserwacji.

14. Parkomat objęty będzie minimum 24 miesięczną gwarancją.

15. Zamawiający powinien mieć możliwość wyboru kolorów obudowy parkomatu.

16. Parkomat powinien pracować niezawodnie na otwartej przestrzeni w klimacie ciepłym umiarkowanym wg PN-EN 04555-21:1994 w zakresie temperatury od -25 do +55 stopni Celsjusza, przy wilgotności względnej do 95% z kondensacją pary wodnej.

17. Usługa serwisu urządzenia zapewnia dostawę materiałów eksploatacyjnych, zapewnienie części zamiennych, zapewnienie przeglądów eksploatacyjnych przynajmniej raz na 3 miesiące, zapewnienie obsług informacyjnych dotyczących awarii i eksploatacji parkomatu.

18. Parkomat zostanie zamontowany, uruchomiony i zaprogramowany przez oferenta zgodnie z ustaleniami Zamawiającego.

19. Oferta powinna zawierać specyfikację techniczną parkomatu.

Termin realizacji zamówienia

Od dnia 01-10-2016

Forma płatności:
Płatność wykonywana będzie w terminie 14 dni, od dnia dostarczenia faktury, na rachunek bankowy określony na fakturze.

Forma składania ofert:

1. Oferta cenowa za każdy miesiąc dzierżawy parkomatu na okres 24 miesięcy. Oferta zawiera koszty serwisu urządzenia
2. Oferta cenowa za każdy miesiąc dzierżawy parkomatu na okres 12 miesięcy, po którym parkomat przechodzi na własność dzierżawiącego. Oferta zawiera koszty serwisu urządzenia.
3. Oferta cenowa za zakup, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego parkomatu spełniającego wytyczne zawarte w zapytaniu cenowym z podziałem na koszt okresowego serwisu urządzenia.

Kryterium wyboru ofert:
cena 100 %

Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę można przesłać faksem (15 832-22-65) Listownie na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz pocztą e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl nie później niż do dnia 19.08.2016 r.
Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

O wyborze oferty przez zamawiającego zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną wszyscy uczestnicy postępowania.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postepowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenia usług telekomunikacyjnych
w zakresie telefonii stacjonarnej
oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet
w Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

Zamawiający:
Muzeum Okręgowe w Sandomierz
Ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864-11-06-630
Regon 291200740
Tel. 0 15 832 22 65

 

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej:

1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych i usług faksowych.

2. Blokada połączeń z numerami zaczynającymi się na 0-700 ......

3. Możliwość wychodzenia wieloma połączeniami prezentującymi się jak numer główny.

4. Bez limitu na połączenia stacjonarne i komórkowe.

5. Brak opłaty za niezrealizowane połączenia.

6. Brak opłaty za rozpoczęcie połączeń.

7. Połączenia bezpłatne do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone tj: 112, 999, 998, 997, 994, 992, 993, 991, 986, 985, 984, automatyczne serwisy informacyjne, linie informacyjne, infolinie 0-800; 0-801; 0-804.

8. Bezpłatną całodobową możliwość telefonicznej obsługi klientów.

9. Bezpłatne, okresowe przeglądy stanu technicznego pracy dostarczanych łączy oraz sprawdzanie parametrów łączy poprzez ich pomiary i usuwanie usterek, - czas reakcji na awarię do 2 godzin, - czas usunięcia awarii do 12 godzin.

10. Wykonawca zapewni przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego z zachowaniem numerów:

- 15 832 22 65

- 15 644 57 57

- 15 644 68 26

11. Opcjonalnie montaż automatycznej 30-40-numerowej centrali telefonicznej obsługującej istniejące aparaty analogowe, na analogowej sieci telefonicznej z wykorzystaniem w/w 3 numerów wychodzących.

 

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w Muzeum Okręgowego w Sandomierzu:

1. Świadczenie usług internetowych dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu - gwarantowana przepustowość 80 Mbits lub wyższa.

2. Uruchomienie dostępu do sieci Internet w oparciu o urządzenia fabrycznie nowe dostarczone, zamontowane, skonfigurowane i uruchomione przez Wykonawcę.

3. Router do zarządzania siecią 30 komputerów i 5 Access Pointów.

4. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach świadczonej usługi i zaoferowanej ceny będzie w przypadku awarii już zainstalowanych urządzeń dostępowych bezpłatne dostarczenie nowych urządzeń zapewniających świadczenie usługi dostępu do sieci Internet, usuwanie usterek, - czas reakcji na awarię do 2 godzin, - czas usunięcia awarii do 12 godzin.

5. W przypadku konieczności wymiany lub naprawy urządzeń dostępowych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nieodpłatnie na czas trwania wymiany lub naprawy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych od już zainstalowanego lub dostarczonego.

6. W przypadku łącza bezprzewodowego urządzenia dostępowe muszą posiadać świadectwa homologacji do realizacji łącza. W celu instalacji urządzeń przewodowych lub bezprzewodowych Wykonawca musi samodzielnie uzyskać wymagane prawem pozwolenia, w tym właściciela budynku (np. spółdzielni mieszkaniowej lub osoby fizycznej) i dokonać wymaganych prawem zgłoszeń oraz dokonać niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza, o ile będą wymagane.

7. Dostęp musi być zapewniony bez jakichkolwiek ograniczeń czasu dostępu, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer przesłanych bądź odebranych danych. Przepustowość łącza nie może być uzależniona od ilości pobranych danych.

8. W przypadku korzystania przez użytkowników na dostarczonym łączu z usług innych niż dostęp do Internetu, koszty z tym związane nie mogą obciążać użytkowników ani Zamawiającego.

Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (m.in. wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 dnia 3 sierpnia 2004 r. z późn. zm.)

 

Termin obowiązywania umowy

24 miesiące

 

Forma płatności:
Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę za dany miesiąc w terminie do 10-go dnia miesiąca następnego. Faktura płatna będzie w terminie czternastu dni od jej dostarczenia Zleceniodawcy na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

 

Forma składania ofert:
e-mailem na adres m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl,
osobiście w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,
faksem (15 832-22-65),
listownie ( na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12)

 

Ocena ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena
Oferta musi zawierać wyrażona w złotych (PLN) cenę netto + podatek vat określoną za cały przedmiot zamówienia.

 

Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę można przesłać faksem, listem, e-mailem lub osobiście w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,
do dnia 24 sierpnia 2016 r.
Termin realizacji, rozpoczęcie świadczenia usług - od dnia 19.09.2016 r.
Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji:
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
osoba do kontaktu: Marek Banaczek m.banaczek@zamek-sandomierz.pl
lub: 15 832 22 65 wew. 35 – Mirosław Piórkowski m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

O wyborze oferty przez zamawiającego zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną wszyscy uczestnicy postępowania.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postepowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

 

strona 1 > 2 > 3 > 4

 
 
14963888 Unikalnych wizyt